اینترنت عامل تغییر ارتباطات رسانه ای

با نگاهی به موقعیت مشترکان ارتباطاتی و همچنین سازمان ها و محتوای ارتباطات می توان به این موضوع پی برد. امروزه در مدیریت راهبردی اقدامات ارتباطاتی، آشکارا توقعات ارتباطاتی ایجاد شده است که اساس آن به نبود بازارهای ارتباطاتی (به ویژه در اقتصاد ارتباطات)، جهانی شدن این اقدامات، برنامه ها و موضوعات و همچنین دیجیتال […]