اقتصادی کار کردن رسانه های محلی هرات

کارکرد اقتصادی رسانه های محلی وتوجه ویژه به کسب درآمد ازطریق پخش برنامه های رسانه ای سبب شده است تا مسئولان رسانه ها وظایف اصلی شان را که همانا اطلاع رسانی وآگاه سازی مردم است فراموش کنند واصالت رسانه های گروهی زیر سوال برود.

این موضعی است که در بیشتر رسانه ها به وفور دیده میشود،که ناشی از        غیر حرفوی بودن خبر نگاران وکم توجهی مسئولین مربوط  بکارکرد رسانه می شود.

کارکرد رسانه ها در این اواخر بیشتر به منظور اهداف اقتصادی در حرکت است و تا حد زیادی جنبه های اطلاع رسانی و آموزشی کنار گذاشته شده است.

بی برنامه گی

مردم میگویند: که اکثر برنامه های تلویزیونی به سریال ها وفیلم های  خارجی خلاصه میشود واین تنها راه جذب مخاطبان آنها گردیده است که در لابلای این برنامه ها پیامهای بازرگانی و تبلیغاتی پخش می گردد که ازاین طریق به کسب درآمد پرداخته اند.

سید نذیرایوبی دانشجوی سال چهارم خبرنگاری در این مورد اقتصادی کارکردن  رسانه ها چنین می گوید: “مسئولین رسانه ها یک برنامه را فقط بخاطر اعلانات میسازند که درآمد بیشتر بدست بیاورند. اگرخواسته باشیم مثال بدهیم این موضوع دررسانه های زیادی دیده می شود که چنین راهکاری رادرهرات به پیش گرفته اند.”

عملکرد اقتصادی رسانه ها با آنکه از جمله ملاک های رسانه ای است اما این بدان معنی نیست که رسانه ها کاملابه ابزارهای درآمد مبدل شوند.

عبدالوهاب صدیقی دانشجوی دیگری است که در این مورد چنین میگوید:” اصولا یکی از زیربناهای اساسی کار رسانه ها  موضوع اقتصاد است که متاسفانه در رسانه های محلی هرات نه تنها اقتصاد یکی از چالش های اساسی فراراه آنها است, بلکه کمبود ظرفیت و کادرهای مسلکی مشکل جدی را برای این رسانه ها به میان آورده است”

همچنان که مسئولان رسانه ها خودبه این موضوع باوردارند. مقصوداحراری مسئول شبکه تلویزیونی آسیا این موضوع را چنین بیان می کند:«اکثر رسانه ها درهرات خصوصی اند وچنین رسانه هایی بیشترتجارتی می باشند. تلویزیون آسیا هم ازاین قاعده استثنا نیست. همچنان علی یعقوبی سرپرست رادیو مژده می گوید: این رادیو باآنکه بیشترروی ارتقاع فرهنگ کارمی کنداما ازنگاه اقتصادی به خودکفایی رسیده است.

کارکرد اقتصادی رسانه ها درکشور به ویژه رسانه های محلی در این اواخر به صورت گسترده به چشم می خورد. این موضوع نه تنها هویت رسانه ای را زیر سوال می برد، بلکه بالای شرایط فرهنگی و اجتماعی نیز به گونه مستقیم تأثیرات منفی خواهد گذاشت.

درعین حال ولی شاه بهره رئیس اطلاعات فرهنگ هرات می گوید: تاکنون هیچ رسانه ای درهرات نتوانسته روی اهداف اقتصادی استواربماند. ودرموردرسانه محلی هرات چنین گفت:«رسانه های دولتی درهرات حتی 50 درصد معاش کارکنان خود را ازطریق اعلانات تجاری برآورده نمی کند بنآ رسانه های دیگرنیز چنین می باشد واینکه رسانه ها روزبروز گسترش می یابد ما را خوشبین کرده است.»

اقتصاد

فیصل کریمی کارشناس امور رسانه ای جریان این روند را مشکل جدی برای آینده رسانه ها میداند ودر مورد اینکه چرارسانه ها به چنین وضع مواجه شدند می گوید:«اقتصاد رسانه ها و تمویل منابع مالی رسانه ها ازبزرگترین دغدغه های مدیران رسانه ها در هرات است. مشخص است که باوجودچنین اهدافی مسئولیت رسانه ها که اطلاع رسانی ,آموزش وایجادهمبستگی درجامعه است کمتر موردتوجه قرارمی گیرد.

برای جلوگیری از این چالش دولت باید سیستم کنترول کننده رادربرابر نشرات رسانه ها ایجاد کند.»

 

رسانه ها درهرات پس ازفروپاشی رژیم طالبانی گسترش چشم گیری داشته است ونبود سیستم بازدارنده­ی رسانه ای سبب گردیده که شرایط رسانه هارا این چنین کند. این درحالی است که کارشناسان معتقداند که این موضوع برای آینده نگران کننده است و رسانه ها را ازمسیر اصلی شان منحرف خواهد ساخت.

سید­­یونس «صدیقی»

مطالب مرتبط:

تبلیغات رسانه ای

اقتصاد و رسانه

پاسخی بنویسید