اینترنت عامل تغییر ارتباطات رسانه ای

با نگاهی به موقعیت مشترکان ارتباطاتی و همچنین سازمان ها و محتوای ارتباطات می توان به این موضوع پی برد. امروزه در مدیریت راهبردی اقدامات ارتباطاتی، آشکارا توقعات ارتباطاتی ایجاد شده است که اساس آن به نبود بازارهای ارتباطاتی (به ویژه در اقتصاد ارتباطات)، جهانی شدن این اقدامات، برنامه ها و موضوعات و همچنین دیجیتال […]

اقتصادی کار کردن رسانه های محلی هرات

کارکرد اقتصادی رسانه های محلی وتوجه ویژه به کسب درآمد ازطریق پخش برنامه های رسانه ای سبب شده است تا مسئولان رسانه ها وظایف اصلی شان را که همانا اطلاع رسانی وآگاه سازی مردم است فراموش کنند واصالت رسانه های گروهی زیر سوال برود. این موضعی است که در بیشتر رسانه ها به وفور دیده […]